Начало Маестро новини Контакти
тел.: 0700 10 908
София, ж.к. Дружба 1
"Проф. Цветан Лазаров"50
ПРЕДСТОЯЩИ
ОБУЧЕНИЯ
Образователен център Маестро
ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА (ОЕЕР)

Езиковите компетенции стават съизмерими и съпоставими в обединена Европа.

Общата европейска езикова рамка е създадена и развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една, валидна за цяла Европа скала.

Общата европейска езикова рамка е инструмент, който описва диференцирано чуждоезиковите умения въз основа на единна европейска система на компетенции в четири умения: слушане, четене, говорене, писане.

С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) дефинира шест нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) - до С2 (почти майчин език).

ПОЛЗВАЩИ СВОБОДНО ЕЗИКА

C2

Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации.

C1

Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

ПОЛЗВАЩИ САМОСТОЯТЕЛНО ЕЗИКА

B2

Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение и да излага предимства и недостатъци в изложението си.

B1

Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие или случка,  да изложи накратко проект или идея.

С ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО ЕЗИКА

A2

Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

A1

Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, например за мястото където живее, хората, които познава, нещата, които притежава и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.

Какво представлява Европейският езиков портфейл /ЕЕП/

Европейският езиков паспорт /ЕЕП/ не цели да замени сертификатите и дипломите, получени въз основа на официални изпити, а да ги допълни, като предостави допълнителна информация за езиковия опит на притежателя си и да даде сведения за неговите чуждоезикови постижения; също така може да бъде използван като „езикова биография", която да ни подпомага при кандидатстване и интервюта за работа.

Подробно описание на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) може да намерите в Таблицата за самооценяване към Европейския езиков паспорт /ЕЕП/.

 

© 2008 Маестро. Всички права запазени.