0700 10 908
MaestroLogo

Компютърна грамотност

В последните няколко години сме свидетели на навлизането на компютрите в практически всички професионални области. Те са необходим помощник за студенти, лекари, юристи, секретари, за всеки съвременен човек. Ние правим огромна разлика между програмисти и професионални потребители и затова сме разработили различни пакети, съобразени с компетенциите и уменията на ползвателите и близостта на софтуерните продукти.

Овладяването на програмите на Майкрософт е от изключителна важност за всякаква работа в днешния век. Компютърна школа „Маестро" организира обучение по основните софтуерни продукти на Майкрософт. Обучението може да бъде върху едни конкретни програмни продукти или в пакети, свързани помежду си.

1.1. Курсове за компютърната грамотност по отделни програми:

 • Глобалното Интернет пространство - 4 часа
  Основните услуги предлагани в Интернет. Начини за достъп до световната мрежа, интернет адреси, работа с браузъри, зареждане на Web документи, навигация в Web документи, отпечатване на Web файлове, запазване на Web документи, избор на начална страница. Работа с електронна поща. Търсене на информация, сваляне на файлове. Разговори в Интернет.

 • Електронна поща с MS Outlook - 8 часа
  Екран, ленти, менюта - промяна. Електронна поща - основни свойства на писмото, редактиране, получаване, копия, препращане. Папки в пощата. Адресна книга - конфигуриране, добавяне, търсене, създаване на списък, изтриване. Контакти - добавяне и изтриване, изгледи, actions, печат. Календар - добавяне на среща, изгледи, програма на събитията, напомняне, копиране, конфигуриране на календара. Периодично повтарящи се събития, конфигуриране, печат. Задачи - използване на списъка, повтарящи се и периодично възникващи задачи, изгледи. Журнал - запис на точки в журнала, изгледи, ръчно въвеждане, отваряне, промяна и триене, връзки с контактите. Имейли като чернови, помощ,  stationary, сигнатура - съзадавне, добавяне. Работа с папките, търсене на информация, създаване, преименуване, копиране избиране, архивиране и възстановяване. Работа с категориите, филтриране, сортиране, кодиране с цветове, добавяне на полета, генериране на специални изгледи. Съвместна работа с другите потребители - планиране на събрание, разрешения, заетост, достъп, споделени папки, задачи за други потребители, публични папки. На края  - тест.

 • Въведение в Операционна система MS Windows - 4 часа
  Основни понятия при работа. Организация на информацията. Методи за търсене на информация. Работа с програми, документи. Икони за бърз достъп. Лента с инструменти за бързо стартиране. Автоматично стартиране на програми. Работа с папки и файлове. Създаване, копиране, преименуване, изтриване. Windows Explorer - команди File, Edit, View. Създаване, копиране, преименуване и изтриване на папки и файлове. Control Panel - настройки за десктоп, лента на задачи. Значение на настройките за  регион и език, шрифт, принтери. Работа със Zip файлове.

 • Въведение в текстообработката с MS Word - 10 часа
  Общи понятия. Стартиране на системата. Описание на работния екран. Работа с текст. Създаване на документ. Преместване и копиране на текст. Запис на документ. Форматиране на документи. Работа с таблици в среда на Word. Създаване, редактиране, форматиране, отпечатване.
  Основен екран - елементи и промяна, изгледи, мащабиране. Отваряне на нов и на съществуващ файл. Правила за въвеждане на текста. Съхраняване на файл. Избиране на части от текста с клавиатура и мишка. Въвеждане на текста на служебно писмо. Работа с няколко файла. 
  Настройка на страницата - Page Setup. Оформление на страницата на служебното писмо. Форматиране на символи - Format Font и през дублиращите бутони от лентите. 
  Форматиране на параграфи - Format Paragraph с диалоговата кутия от менюто и с дублиращите бутони от лентите и рулера.
  Номерирани списъци и списъци с точки - Bullets and Numbering. Сортириране на списъци. Форматиране в няколко колони - пренасяне. Borders and Shading. Change Case. Format Tabs. Създаване на таблица. Избиране на клетка, ред, колона и таблица. Добавяне и изтриване на ред и колона в таблица. Обединяване на клетки. Разделяне на клетки. Рамки и фон при таблиците. Автоматично форматиране с AutoFormat. Редактиране на подписи под документ (пълномощно), анкетна карта, CV, визитна картичка. Обединяване и разделяне на клетки - оформление на счетоводна таблица. Mail Merge.
  Индивидуална задача за редактиране на  договор, служебна бележка, заповед, молба, статия, ценоразпис, анкета, CV по разглежданите задачи в курса.


 • Бизнес приложения на MS Word - 10 часа
  Добавяне и премахване на инструментални ленти и бутони  - Customize. Създаване на собствена лента и запълването и с необходимите бутони включително и на макроси. Копиране на форматиране. Format Style - използуване на Heading. Format Style - команди New, Modify, Update за работа със собствен стилов формат. Редактиране на предварително въведен голям текстов документ, подобен на дипломна или курсова работа със собствени стилови формати, генериране на съдържание, постоянно заглавие, работа с няколко секции. Добавяне на графични обекти - снимки, Word Art, Auto Shapes. Insert - Auto Text, Reference, Symbol, Text Box, Comment, съдържание. Версии, permission, настройки, пароли, понятие за макрос, пликове и етикети, шаблони. 
  На края - практическа задача за създаване на собствени стилове за общоадминистративен документ или разработване на покана, визитка или рекламна дипляна

 • Електронни таблици с MS Excel - 10 часа
  Същност и предназначение. Стартиране. Структура на работния екран. Елементи на прозореца. Работни книги и работни листа. Въвеждане на информация. Редактиране на електронната таблица и информацията в нея. Форматиране на работния лист. Съхраняване и отпечатване на документ. 
  Работа с формули и функции.
  Описание на работния екран. Зареждане на работна книга. Работа с работни листове, въвеждане на информация в електронните таблици.
  Правила за избиране на клетки, редове и колони. Работа с области. Избор на неедносвързана област. Форматиране на клетка - Format Cells. Писане на формули. Оформление на изчисленията и редактирането на план-сметка или фактура. Сумиране. Абсолютен и относителен адрес - оформление на ценоразпис, зависещ от валутния курс и справка за себестойност. Копиране, Paste, Paste Special за стойности, формули и форматиране. Запълване с формули с Edit Fill и запълване с помощта на мишката с формули. Подготовка за печат - Print Preview и Page Setup - ориентация, полета, центриране. Вмъкване на готови функции. Създаване на диаграми. Вмъкване на диаграми. 
  Накрая - практическа задача за план - сметка, протокол или оферта

 • Бизнес приложения на MS Excel - 10 часа
  Команда Data за работа с база данни. Сортиране, филтриране. Подсуми. Pivot Table - примери от търговия със стоки, следене на клиенти или двустранно счетоводство според специалността на курсиста. Форматиране при определени условия - Conditional Formatting. Data Consolidate - обединяване на данни, Data Validation - налагане на условия при въвеждане на данни. Работа с именовани клетки и колони - приложени при сложни оферти. Текстови функции, Lookup, Vlookup, Trend, Table. Макроси - генериране и стартиране, импорт, експорт, защита. Лентата Forms - макроси за бутони. Personal, собствени ленти и позиции от менюто. Накрая - практическа задача за обработка на данни от малък склад, следене на клиенти, продажби, счетоводство.
 • Презентации с MS Power Point - 20 часа
  Основни понятия и екран. Добавяне и форматиране на изображения, текстови кутии, таблици, charts, diagrams, звук, филм, WordArt, AutoShapes, хипервръзка. Режими Master. Форматиране на слайдове, анимиране на слайдове, анимиране на отделни обекти.  Бутони за навигация. Скриване на слайдове - интерактивност. Настройки. Запис като шоу, интернет страница и пакет. Използване на шаблоните за дизайн и съдържание. Етапи на подготовката и реализацията на презентация по зададена тема. Накрая - практическа задача за създаване на презентация по зададена тема, с предварително подготвени материали. Тест.

1.2 Пакет  "Начални стъпки" за начинаещи потребители

Пакетът е съставен от четири модула. Обучението в които дава възможност за придобиване на основни умения за работа с компютър.

 • Глобалното Интернет пространство -4 часа

 • Въведение в Операционна система MS Windows - 12 часа

 • Въведение в текстообработката с MS Word - 16 часа

 • Електронни таблици с MS Excel - 14 часа