0700 10 908
MaestroLogo

Курсове за деца

Компютърната подготовка е задължителен елемент от училищното обучение. Ние в компютърен център „Маестро" сме разработили практически пакети програми, които предлагат отлична възможност, децата да практикуват и надграждат онова, което вече знаят. Обученията се провеждат под формата на практически задачи, които се извършват като разработка на проекти. Във всеки пакет се включват различни софтуерни продукти, които те научават да ползват в края на курса. Проектите надграждат познания и всеки следващ включва по сложни задачи от предишния и използването на по-изтънчени програми. По този начин децата овладяват на пръв поглед сложен софтуер за компютърен или WEB дизайн и се научават постепенно, сигурно и без особени затруднения да го ползват и прилагат. Обективизацията на завършения проект поражда голямо удовлетворение у тях и те с радост се залавят за следваща задача.

1. Работа с компютър за деца, на възраст от 5-7 години

Най-малките ни ученици, на възраст от 5-7 години, работят и играят в Comenius Logo и ToolKID - детски програмни пакети под Windows, които съчетават съвременни мултимедийни елементи, близки до детската психика. Децата се въвеждат последователно в тайните на софтуера - от принципи за работа с компютрите до по-напредналите приложения и програмни езици.

 • Comenius Logo
  Училищната информатика трябва да създава познавателни умения, умения да се организира информация - да се натрупва, да се общува с нея, да се споделя. Не на последно място, да развива естетически усет и да дава възможност на обучаемия да изпита удоволствие от процеса на обучение.Системата Comenius Logo® е изключително подходящо средство за постигане на тези цели. Тя представлява среда за обучение под Windows, в основата на която стои езикът за програмиране Лого. 

  Ето някои от богатите и атрактивни възможности, които средата предоставя:

  • работа с множество костенурки;
  • рисуване с многобройни цветове;
  • създаване на анимация;
  • използване на текст, звук, видео;
  • създаване на интерактивни програми.

  В същото време Comenius Logo® е достатъчно мощна, за да се използва и като средство за създаване на по-сложни приложения под Windows. Такова приложение е ToolKID. Това я прави подходящо средство за обучение по информатика и в по-горните класове. В Comenius Logo® има две основни концепции - костенурка и проект. 
  Костенурката е малък графичен обект, който "живее" върху графичния екран и изпълнява инструкции, зададени на език, твърде близък до естествения. Ученето чрез управление на костенурка се оказва много привлекателно: движейки се върху екрана, костенурката може да оставя следа, т. е. да чертае геометрични фигури. В този контекст неусетно и трайно се усвояват знания от областта на математиката. Може да се работи и с много костенурки - множество движещи се обекти - с различни образи
  Разработката на проект е основен похват при обучението с Лого - със средствата на Comenius Logo® се извършва определена дейност, която е смислена и занимателна за детето. В този процес средата е изразно средство, което стимулира формирането на творческо и алгоритмично мислене у децата. 
  Създаването на проект е като снимане на филм. Първо се избират декорите - изображения върху графичния екран, които може да се нарисуват и в други графични приложения на Windows. След това се определят актьорите - кои да бъдат и как да изглеждат техните костюми - създават се костенурки с различни имена и образи. После се определят ролите - поведението на костенурките - и започват репетициите. Освен да говорят и пеят, актьорите може и да танцуват, изобщо - да се движат така, както се харесва на режисьора. А в ролята на режисьор е самият обучаем.
  Използвайки Comenius Logo®, децата придобиват умения сами да създават, редактират и отпечатват графични изображения, комбиниращи картина и текст, поздравителни картички, материали за училищния вестник и други, да създават анимирани приказки и малки компютърни игри. Специално за деца на възраст от 5 до 12 години е създаден пакет от програми под името ToolKID. Така те ще развият своите творчески способности и интереси, ще съумеят да използват компютъра за разнообразни реални дейности и с лекота ще усвоят основите на приложното програмиране. 
  Системата Comenius Logo® е одобрена като учебно помагало с протокол 14 от 17.09.1998 г. на МОН


 • ToolKID 
   
  Детският софтуерен пакет ToolKID, който работи под системата Comenius Logo, съдържа над 50 програми, създадени специално за деца на възраст от 5 до 12 години. Тези програми са обединени в няколко основни групи, според дейностите, които детето трябва да реализира в тях.
  Игрите са насочени към овладяване на основните движения с мишката.
  Запознаване с клавиатурата и въвеждането на текст с помощта на програмите отгрупата за работа с текст.
  С програмите за рисуване детето оцветява картинки, конструира и създава собствени.
  Възпроизвеждането на звук и записването на глас са само част от програмите в тази група за работа със звук.
  С помощта на програмите от тази група детето се запознава с анимацията и видеото.
  С програмите за комбиниране може да се съчетават текст, анимация, звук и изображения.
  Групата за алгоритми съдържа програми, в които се решават алгоритмични задачи в игрова ситуация.

2. "Офис-автоматизация за деца" курсове за деца до 14 години

Деца до 14 години се интересуват повече от умение за работа с компютър, отколкото от програмиране, затова компютърна школа „Маестро" предвижда курсове, наречени "Офис-автоматизация за деца". Децата ще изучават всички основни операции на MS Windows, MS Paint, MS Word, MS Excel, MS Power Point и InternetІ и InternetІІ ниво.

 • MS Windows - 4 часа
  Основни понятия при работа. Организация на информацията. Методи за търсене на информация. Работа с програми, документи. Икони за бърз достъп. Лента с инструменти за бързо стартиране. Автоматично стартиране на програми. Работа с папки и файлове. Създаване, копиране, преименуване, изтриване. Windows Explorer - команди File, Edit, View. Създаване, копиране, преименуване и изтриване на папки и файлове. Control Panel - настройки за десктоп, лента на задачи. Значение на настройките за  регион и език, шрифт, принтери. Работа със Zip файлове.

 • MS Paint -  2 часа
  Изучава се наборът от инструменти за рисуване със свободна ръка, изчертаване на геометрични фигури, запълване, изтриване, изрязване, копиране, преместване на части от изображението, вмъкване на текст, избор на различен цвят, дебелина и вид на контура. Запазване на създаденото изображение и начини за използването му в други програми.

 • MS Word - 10 часа
  Общи понятия. Стартиране на системата. Описание на работния екран. Работа с текст. Създаване на документ. Преместване и копиране на текст. Запис на документ. Форматиране на документи. Работа с таблици в среда на Word. Създаване, редактиране, форматиране, отпечатване.
  Основен екран - елементи и промяна, изгледи, мащабиране. Отваряне на нов и на съществуващ файл. Правила за въвеждане на текста. Съхраняване на файл. Избиране на части от текста с клавиатура и мишка. Въвеждане на текста на служебно писмо. Работа с няколко файла. 
  Настройка на страницата - Page Setup. Оформление на страницата на служебното писмо. Форматиране на символи - Format Font и през дублиращите бутони от лентите. 
  Форматиране на параграфи - Format Paragraph с диалоговата кутия от менюто и с дублиращите бутони от лентите и рулера.
  Номерирани списъци и списъци с точки - Bullets and Numbering. Сортириране на списъци. Форматиране в няколко колони - пренасяне. Borders and Shading. Change Case. Format Tabs. Създаване на таблица. Избиране на клетка, ред, колона и таблица. Добавяне и изтриване на ред и колона в таблица. Обединяване на клетки. Разделяне на клетки. Рамки и фон при таблиците. Автоматично форматиране с AutoFormat. Редактиране на подписи под документ (пълномощно), анкетна карта, CV, визитна картичка. Обединяване и разделяне на клетки - оформление на счетоводна таблица. Mail Merge.
  Индивидуална задача за редактиране на  договор, служебна бележка, заповед, молба, статия, ценоразпис, анкета, CV по разглежданите задачи в курса.

 • MS Excel - 10 часа
  Същност и предназначение. Стартиране. Структура на работния екран. Елементи на прозореца. Работни книги и работни листа. Въвеждане на информация. Редактиране на електронната таблица и информацията в нея. Форматиране на работния лист. Съхраняване и отпечатване на документ. 
  Работа с формули и функции.
  Описание на работния екран. Зареждане на работна книга. Работа с работни листове, въвеждане на информация в електронните таблици.
  Правила за избиране на клетки, редове и колони. Работа с области. Избор на неедносвързана област. Форматиране на клетка - Format Cells. Писане на формули. Оформление на изчисленията и редактирането на план-сметка или фактура. Сумиране. Абсолютен и относителен адрес - оформление на ценоразпис, зависещ от валутния курс и справка за себестойност. Копиране, Paste, Paste Special за стойности, формули и форматиране. Запълване с формули с Edit Fill и запълване с помощта на мишката с формули. Подготовка за печат - Print Preview и Page Setup - ориентация, полета, центриране. Вмъкване на готови функции. Създаване на диаграми. Вмъкване на диаграми. 
  Накрая - практическа задача за план - сметка, протокол или оферта.

 • MS Power Point - 20 часа
  Основни понятия и екран. Добавяне и форматиране на изображения, текстови кутии, таблици, charts, diagrams, звук, филм, WordArt, AutoShapes, хипервръзка. Режими Master. Форматиране на слайдове, анимиране на слайдове, анимиране на отделни обекти.  Бутони за навигация. Скриване на слайдове - интерактивност. Настройки. Запис като шоу, интернет страница и пакет. Използване на шаблоните за дизайн и съдържание. Етапи на подготовката и реализацията на презентация по зададена тема. Накрая - практическа задача за създаване на презентация по зададена тема, с предварително подготвени материали. Тест.
 • Internet І - 10 часа
  Въвеждане в основните стъпки за получаване на информация от Internet, Електронна поща, работа в WEB browsers, ICQ, chat.

 • Internet ІІ - 25 часа
  WEB design-създаване на WEB страница в MS Front Page иDREAMWEAVER. Изучаване основите на HTML. 

3. Пакет "График" за деца

Курсът е разпределен на няколко модула, обхващащи работа по проекти с обща идейна насоченост. Модулите са:

 • Corel Draw за деца
 • Photoshop за деца
 • Adobe Flash за деца

В предложените модули децата с изявени артистични способности могат да направят първите си стъпки в компютърната графика, като създават компютърни колажи, използвайки атрактивни графични ефекти и да направят първата си компютърна анимация.