0700 10 908
MaestroLogo

Икономика

Придобилите І-ва степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" имат възможност да се реализират във всички сфери на стопанския и обществен живот.
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще има познания и ще може да прилага в практиката основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес - кореспонденция и много други
След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да знае и да може да прилага в практиката познанията си по: теорията на финансите - публични и фирмени; организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи...
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще знае как да анализира и разработва дългосрочни прогнози за пазара, продукта, клиента и потребителя...
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще има познания по общата теория на пазарното стопанство, основи на гражданското и фирменото право, методика и организация на счетоводната отчетност...
Модулите са : Обща професионална подготовка Отраслова професионална подготовка Специфична професионална подготовка Производствената практика е съобразена с изучаваната теоретична материя. Пълният курс на обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. След завършване на професионалната подготовка специалистът ще има задълбочени познания за особеностите в различните стилове на управление, уникалността и универсалността на управленския процес, основите и принципите на мениджмънта в предприемачество и дребния бизнес; да организира дейността на офиса и прилага принципите на фирмената култура; да взима оптимални решения по управлението на човешките ресурси; да ползва чуждоезикова комуникация и профе­сио­нал­на терминология ; да спазва основните правила при презентиране на фирмата.