0700 10 908
MaestroLogo

Счетоводител

Професия:

Счетоводител

код  344010

Специалност:

Счетоводна отчетност

код  3440101

Професионалното направление:

Счетоводство и данъци

код 344

Oбщ брой часове:

1145 часа

 

Форми на обучение:

дневна с откъсване от производството

Изискване за прием:

завършено средно образование

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията.
Обучението се провежда на модули като завършването на един модул се удостоверява с удостоверение за професионално обучение. Професионалното обучение за придобиване на ІІІ - та степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията , съгласно Наредба №3 / 15.04.2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 / 22.04.2003 г.)

Модулите са:

Обща професионална подготовка -224 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Компютърно обучение
 • Обща теория на пазарното стопанство
 • Макроикономика
 • Микроикономика
 • Общи правила на трудово-правното законодателство
 • Езиково обучение - английски език
 • Бизнес-комуникации

Отраслова професионална подготовка - 706 часа

 • Обща теория на счетоводството
 • Счетоводство на фирмата
 • Банково счетоводство
 • Бюджетно счетоводство
 • Счетоводство на осигурителните и застрахователните организации
 • Автоматизация на финансово-счетоводната дейност
 • Обща теория на статистиката
 • Финансова статистика
 • Основи на правото
 • Финанси. Публични и фирмени
 • Икономика на фирмата


Специфична професионална подготовка - 358 часа

 • Делова документация
 • Работа с архив
 • Бизнес коренспонденция
 • Компютърен машинопис
 • Работа с интернет
 • Фирмена култура
 • Работа с офис - техника
 • Езикова култура, за професията и специалността

След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да знае и да може да прилага в практиката познанията си по: теорията на финансите - публични и фирмени; организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи; основните положения на теорията на правото; технологията и механизмите за осъществяване на финансови операции по специалността; организацията на финансовия и данъчен контрол; да води счетоводството на фирмата и прави икономически анализ; да работи с програмни продукти и ползва чужд език.