0700 10 908
MaestroLogo

Професия „Маркетолог"

Професия:

Маркетолог

 код 342010

Специалност:

Маркетинг

код  3420101

Професионалното направление:

Mаркетинг и реклама

код 342

Oбщ брой часове:

1 554 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

 

Изискване за прием:

завършено средно образование

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс на модулен принцип като пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен професионална квалификация. Учебната програма включва:

Обща подготовка - Общозадължителна професионална подготовка - 281 часа

  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Трудово и осигурително право
  • Икономика
  • Английски език по специалността
  • Машинопис и бизнес-комуникации
  • Работа с компютърни системи
  • Избираема професионална подготовка


Избираема професионална подготовка


Професионалното обучение за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба №3 / 15.04.2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 / 22.04.2003).
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще знае как да анализира и разработва дългосрочни прогнози за пазара, продукта, клиента и потребителя. Ще може да прилага усвоените теоретични знания за маркетингови изследвания и обработване на информацията. Ще може да проучва международния пазар, в частност единният вътрешен пазар на Европейския съюз.