0700 10 908
MaestroLogo

Икономист-мениджър

Професия:

Икономист-мениджър

код  345010

Специалност:

Икономика и мениджмънт

код 3450104

Професионалното направление:

Стопанско управление и администрация,

код 345

Oбщ брой часове:

1 658 часа

 

Форми на обучение:

дневна / вечерна

 

Изискване за прием:

завършено средно образование

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс като пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по професия "Икономист мениджър".

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 442 часа

Модул 1 обхваща: 

 • Микро и макроикономика
 • Основи на правото
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Бизнес комуникации
 • Финанси

Модул2 обхваща:

 • Икономика на фирмата
 • Счетоводство на фирмата
 • Обща теория на статистиката.Фирмена статистика
 • Маркетинг
 • Икономически анализ и контрол.


Специализирана икономическа подготовка - 260 часа

 • Икономическа информатика
 • Компютърна обработка на финансово - счетоводна информация
 • Управление на фирмата
 • Управление на човешките ресурси
 • Бизнес комуникации 
 • Фирмена култура

Задължително избираема подготовка по чужд език - английски/немски език

Пълният курс на обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Часовете за производствена практика се провеждат под формата на „учебно-тренировъчна фирма" във различни фирми.
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще има познания по общата теория на пазарното стопанство, основи на гражданското и фирменото право, методика и организация на счетоводната отчетност; управление на финансовото състояние на фирмата; методи за провеждане на фирмената политика; маркетинг и рекламна дейност; взаимоотношения на стопанските организации и фирми с банките и други кредитни организации; да борави с основни концепции, понятия, методи и техники за анализ на пазарната среда в регионален и глобален план; да притежава езикови знания и умения в съответствие с избрания езиков модул на обучение.