0700 10 908
MaestroLogo

Офис-мениджър

Професия:

Офис-мениджър

код  346010

Специалност:

Бизнес-администрация

код 3460101

Професионалното направление:

Секретарски и офис дейности

код 346

Oбщ брой часове:

1 092 часа

 

Форми на обучение:

дневна / вечерна

 

Изискване за прием:

завършено средно образование

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс като пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен професионална квалификация.

Модулите са :

Обща професионална подготовка - 150 часа

 • Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд, и опазване на окол­­на­та среда
 • Трудово-правни и икономически знания.  Организация на трудовия процес
 • Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 • Делово общуване, организация на работното време и работното място
 • Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни      продукти и Интернет - ресурси
 • Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

Отраслова професионална подготовка - 188 часа

 • Икономика
 • Основи на правото
 • Предприятие
 • Банково дело
 • Предприемачество и дребен бизнес
 • Икономически анализ и контрол
 • Управление на човешките ресурси


Специфична професионална подготовка - 402 часа

 • Делова документация
 • Работа с архив
 • Фирмена култура
 • Работа с офис - техника
 • Управленски функции
 • Изкуство на преговорите

Производствената практика е съобразена с изучаваната теоретична материя.
Пълният курс на обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще има задълбочени познания за особеностите в различните стилове на управление, уникалността и универсалността на управленския процес, основите и принципите на мениджмънта в предприемачество и дребния бизнес; да организира дейността на офиса и прилага принципите на фирмената култура; да взима оптимални решения по управлението на човешките ресурси; да ползва чуждоезикова комуникация и профе­сио­нал­на терминология ; да спазва основните правила при презентиране на фирмата.