0700 10 908
MaestroLogo

Оператор на компютър

Професия:

Оператор на компютър

код  345100

Специалност:

Текстообработване

код 3451001

Професионалното направление:

Стопанско управление и администрация

код 345

Oбщ брой часове:

341 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

 

Изискване за прием:

Завършен VІ -ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс на модулен принцип за придобиване на І-ва степен на професионална квалификация.
Модулите са:

Обща професионална подготовка - 296 часа

  • Здравословни и безопасни условия на труд 
  • Трудово и осигурително право
  • Икономика
  • Английски език по специалността
  • Машинопис и бизнес-комуникации
  • Работа с компютърни системи


Избираема професионална подготовка за придобиване на І-ва степен професионална квалификация - 60 часа

  • Организация на времето
  • Езикова култура


Придобилите І-ва степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" имат възможност да се реализират във всички сфери на стопанския и обществен живот. След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да има познания за: принципното устройство на персоналния компютър, хардуер, софтуер, да работи с операционна система WINDOWS и с текстообработваща система WORD; да работи с програмни продукти, да осъществява бизнес-комуникации, машинопис и кореспонденция, да използва Интернет и електронна поща; да експлоатира правилно и целесъобразно ПК и периферните устройства; да използва основен речников запас на английски език; да спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник.