0700 10 908
MaestroLogo

Офис – секретар

Професия:

Офис - секретар

код  346020

Специалност:

Административно обслужване

код 3460201

Професионалното направление:

Секретарски и офис дейности

код 346

Oбщ брой часове:

682 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

 

Изискване за прием:

Завършен Х-ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІ-ра степен професионална квалификация.

Модулите са :

Обща професионална подготовка - 120 часа

 • Завословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд, и опазване на окол­­на­та среда
 • Трудово-правни и икономически знания.  Организация на трудовия процес
 • Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 • Делово общуване
 • Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти
 • Чуждоезикова комуникация при изпълнение на рутинни задачи на работното място

Отраслова професионална подготовка - 144 часа

 • Икономика
 • Основи на правото
 • Икономика на предприятие
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Счетоводство на предприятие
 • Обща теория на статистиката

Специфична професионална подготовка - 358 часа

 • Делова документация
 • Работа с архив
 • Бизнес коренспонденция
 • Компютърен машинопис
 • Работа с интернет
 • Фирмена култура
 • Работа с офис - техника
 • Езикова култура, за професията и специалността

Завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация.
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще има познания и ще може да прилага в практиката основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес - кореспонденция; основните правила за работа с офис-техника; да създава и съхранява необходимите документи, спазвайки граматичните норми на българския език; фирмена култура - посрещане и водене на разговор с гости и по телефона, да познава и различава необходимите справочно-информационни документи, да намира и предоставя на мениджъра необходимата му стопанска и администра­тив­на информация.