0700 10 908
MaestroLogo

Строителство

След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за: прилагане на усвоените теоретични знания при изпълнение на сухо строителство по архитектурен проект, разчитане на строителна документация- проекти, чертежи, скици, схеми...
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да знае да прилага усвоените теоретични знания при изпълнение на сухо строителство по архитектурен проект като разчита строителна документация- проекти, чертежи, скици, схеми...
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да знае предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност “ВиК”; основните и спомагателните технологични процеси и операции при изпълнението на вътрешни и външни водопроводни мрежи и съоръжения, както и на пречиствателни съоръжения за природни и отпадъчни води...
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приготвя разтвори и да изпълнява мазилки и шпакловки на различни елементи по архитектурен проект ...
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да знае предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност “ВиК”; основните и спомагателните технологични процеси и операции при изпълнението на вътрешни и външни водопроводни мрежи и съоръжения, както и на пречиствателни съоръжения за природни и отпадъчни води; видовете строителни машини, използващи се във ВиК строителството...
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приготвя разтвори и да изпълнява зидарии на различни елементи по архитектурен проект. Трябва да знае: предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар; технологичната последователност на различните видове строителни операции при приготвяне на разтвори и изпълнение на зидарии по различни елементи...
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приготвя разтвори и да изпълняват армировка и бетонови работи по предварително зададен чертеж на различни елементи по архитектурен проект, като трябва да знае: - предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност “Армировка и бетон”; - да изпълняват армировка и бетонови работи по предварително зададен чертеж; - да определят точно технологиите на заготовка и монтаж на армировка; - правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; - собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приготвя разтвори и да изпълнява кофражи на различни елементи по архитектурен проект като: предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност “Кофражи” - да изпълняват кофражи на стоманобетонни елементи по предварително зададен чертеж - да определят точно технологиите на заготовка, монтаж и демонтаж на кофражните конструкции и кофражните скелета-правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да има задълбочени познания и да ги прилага по отношение на: правилата за елекротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др; начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия...
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : разчитане на технологични схеми, чертежи и скици., ПИП СМР за покривни работи и допустими отклонения, спазване на основните технологични правила и последователност при изпълнение на дървени покривни конструкции...
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : стандартните изисквания за качествата, видовете и свойствата на строителните материали, разчитане на технологични схеми и чертежи, ПИП и СМР за тенекеджийски работи...
След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да познава: основните строителни работи /транспортни и земни / и строителните материали; да е запознат с технологията , същността и форми на организация на труда в строителство, с използваната механизация, както и да умее да работи с нея...
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за: технологичната последователност на различните видове строителни операции при приготвяне на бояджийски състави и нанасянето им...
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще може да прилага в практиката занията си по : разчитане на строителна документация - проекти, чертежи, скици, схеми, приготвяне на разтвори за изпълнение на мазилки и шпакловки на различни елементи по архитектурен проект...
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за: приготвяне на разтвори и изпълнение на външни облицовки и настилки от различни материали по архитектурен проект или технологична карта...
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения по: предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност "Вътрешни облицовки и настилки"...
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : прилагане на усвоените теоретични знания при изпълнение на метални конструкции по проект, разчитане на строителна документация - проекти, чертежи, скици, схеми ...