0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Сухо строителство"

Професия:

Строител-монтажник

код  582040

Специалност:

Сухо строителство

код 5820403

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

660 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

Изискване за прием:

Завършен Х-ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по професията.

Модулите са:
Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка -  222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане

Специфична професионална подготовка - 360 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалността.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми. След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си по друга специалност от професия "Строител- монтажник", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита.
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за: прилагане на усвоените теоретични знания при изпълнение на сухо строителство по архитектурен проект, разчитане на строителна документация- проекти, чертежи, скици, схеми; спазване на технологичната последователност на различните видове строителни работи: кофражни , зидарски и бетонови , ползването на видовете земни съоръжения и технологическата им характеристика , машини за извършване на земни работи ; начините за безопасна работа с инструменти - както и предназначението и функциите им, предпазване от вредни и опасни производствени фактори при различни трудови дейности. Придобива и ключови компетенции, единни за всички професионални направления по трудово и осигурително право., икономика на предприятието, сградостроителство. Специфичната професионална подготовка -дава възможност за подготовка на специалността - лаборант в строителството.