0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Метални конструкции"

Професия:

Строител-монтажник

код  582040

Специалност:

Метални конструкции

код 5820402

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

660 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

Изискване за прием:

Завършен Х-ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс, като пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по професията.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане


Специфична професионална подготовка - 360 часа

 • Задължителна професионална подготовка за специалност „Метални конструкции"- фокусирано върху видовете конструкции,техническите изисквания и стандарти.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си по друга специалност от професия "Строител - монтажник", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита.

След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : прилагане на усвоените теоретични знания при изпълнение на метални конструкции по проект, разчитане на строителна документация - проекти, чертежи, скици, схеми ; технологичната последователност на различните видове строителни операции при производство и монтаж на метални конструкции ; предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалността "Метални конструкции", използване на личните предпазни средства и прилагане на основните правила за безопасна работа; спазване на правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; договорните отношения между работодател и работник.