0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Вътрешни облицовки и настилки"

Професия:

Строител

код  582030

Специалност:

Вътрешни облицовки и настилки

код 5820306

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

765 часа

 

Форми на обучение:

Присъствена

Изискване за прием:

завършен Хти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по професията.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации


Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане


Специфична професионална подготовка - 464 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалноста - Вътрешни облицовки и настилки

 

Учебната практика е в учебни работилници или базови предприятия, оборудвани с машини, съоръжения, предмети и средства на труда и ЛПС в съответствие с учебното съдържание.

Завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията и Наредба №3 /15.04.03г.След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си по друга специалност от професия "Строител", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита .

След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения по: предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност "Вътрешни облицовки и настилки"; приготвя разтвори и изпълнява вътрешни облицовки и настилки от различни материали по архитектурен проект или технологична карта; съблюдава технологичната последователност на различните видове строителни операции за приготвяне на разтвори и изпълнение на облицовки и настилки от различни материали.