0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Външни облицовки и настилки"

Професия:

Строител

код  582030

Специалност:

Външни облицовки и настилки

код 5820307

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

768 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

Изискване за прием:

Завършен Х -ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс, като пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по професията.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане


Специфична професионална подготовка - 467 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалноста- Външни облицовки и настилки

Учебната практика се провежда в учебни работилници или базови предприятия, оборудвани с машини, съоръжения, предмети и средства на труда и ЛПС в съответствие с учебното съдържание.

Курсът завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си по друга специалност от професия "Строител", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита.
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за: предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност "Външни облицовки и настилки"; приготвяне на разтвори и изпълнение на външни облицовки и настилки от различни материали по архитектурен проект или технологична карта; прилагане на технологичната последователност за различните видове строителни операции при производство и монтаж на строителни елементи; разчитането на строителна документация- проекти, чертежи, скици, схеми.