0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Мазилки и шпакловки"

Професия:

Строител

код  582030

Специалност:

Мазилки и шпакловки

код 5820305

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

774 часа

 

Форми на обучение:

Присъствена /дневна

Изискване за прием:

Завършен Х-ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс на модулен принцип.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане

Специфична професионална подготовка - 473 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалноста - Мазилки и шпакловки

Курсът завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация. Учебната практика е в учебни работилници или базови предприятия, оборудвани с машини, съоръжения, предмети и средства на труда и ЛПС в съответствие с учебното съдържание.
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще може да прилага в практиката занията си по : разчитане на строителна документация - проекти, чертежи, скици, схеми, приготвяне на разтвори за изпълнение на мазилки и шпакловки на различни елементи по архитектурен проект, да съблюдава технологичната последователност на различните видове строителни операции при приготвяне на разтвори и изпълнение на мазилки и шпакловки по различни елементи. Придобива и ключови компетенции, единни за всички професионални направления, свързани с компютърни умения; владеене на чужд език на ниво, отговарящо на изискванията на професията; икономическа грамотност; познания в областта на трудовото и осигурителното законодателство, охраната на труда и ЗБУТ.