0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Бояджийски работи"

Обучението се провежда в квалификационен курс, като пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по професията.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане

Специфична професионална подготовка - 469 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалноста- Бояджийски работи

Курсът завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си по друга специалност от професия "Строител", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита.
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалност "Бояджийски работи", за естетичност и цветоусещане; технологичната последователност на различните видове строителни операции при приготвяне на бояджийски състави и нанасянето им, за разчитане на строителна документация- проекти, чертежи, скици, схеми.; ключови компетенции отговарящи на изискванията на професията; икономическа грамотност; познания в областта на трудовото и осигурителното законодателство, охраната на труда и ЗБУТ.