0700 10 908
MaestroLogo

Специалност „Помощник в строителството"

Професия:

Строител

код  582030

Специалност:

Помощник в строителството

код 5820301

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

321 часа

 

Форми на обучение:

Присъствена/дневна

Изискване за прием:

завършен VІти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда като квалификационен курс за придобиване на І-ва степен професионална квалификация.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 166 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство 
 • ВиК инсталации 
 • Ел. инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика

Специфична професионална подготовка - 469 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалноста- Бояджийски работи

Провежданата учебна практика е в учебни работилници или базови предприятия, оборудвани с машини, съоръжения, предмети и средства на труда и ЛПС в съответствие с учебното съдържание.
Обучаваният има право да продължи своето обучение по друга специалност от професия "Строител", като придобитата професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита.
След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да познава: основните строителни работи /транспортни и земни / и строителните материали; да е запознат с технологията , същността и форми на организация на труда в строителство, с използваната механизация, както и да умее да работи с нея. С обучението му по обща професионална подготовка придобива знания по сградостроителство и инсталации в сградите. Задължително трябва да знае и ползва основни нормативни актове свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд прилагани в строителството., инструкции за предпазване от трудови злополуки , пожар и др.