0700 10 908
MaestroLogo

Специалност „Строително тенекеджийство"

Професия:

Строител

код  582030

Специалност:

Строително тенекеджийство

код 5820311

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

785 часа

 

Форми на обучение:

присъствена

Изискване за прием:

Завършен 10-ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане

Специфична професионална подготовка - 360 часа

 • Задължителна професионална подготовка по специалноста- Строително тенекеджийство, като е даден приоритет на практическите занятия - технологии на изпълнение, материали и др.

Учебната практика се провежда в учебни работилници или базови предприятия, оборудвани с машини, съоръжения, предмети и средства на труда и ЛПС в съответствие с учебното съдържание.
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : стандартните изисквания за качествата, видовете и свойствата на строителните материали, разчитане на технологични схеми и чертежи, ПИП и СМР за тенекеджийски работи - допустими отклонения, разчертаване и разрязване на детайли за пресичащи се обемни тела, шаблони за елементи, връзки и др; устройството и принципите на действие на тенекеджийските машини, приспособления и инструменти /ръчни и механизирани/ за рязане, огъване, фалцоване, заварка и правилата за поддържане и работа с тях; видовете тенекеджийски изделия - монтаж и демонтаж, измерване и приемане на тенекеджийските работи; начините на нанасяне на защитни и антикорозионни покрития.