0700 10 908
MaestroLogo

Специалност: „Покриви"

Професия:

Строител

код  582030

Специалност:

Покриви

код 5820312

Професионалното направление:

Строителство и геодезия

код 582

Oбщ брой часове:

661 часа

 

Форми на обучение:

дневна

Изискване за прием:

Завършен Х-ти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 79 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудово и осигурително право
 • Икономика
 • Чужд език по специалността
 • Компютърна грамотност, бизнес - комуникации

Отраслова професионална подготовка - 222 часа

 • Строителни материали
 • Технология на строителството
 • Сградостроителство
 • В и К на сгради
 • Ел.инсталации
 • Организация на строителството
 • Приложна математика
 • Техническо чертане

Специфична професионална подготовка - 360 часа

 • Задължителна професионална подготовка за специалност "Покриви"-технология за изпълнение на покривните работи.

Професионалната квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията. След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си по друга специалност от професия "Строител", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство и геодезия" се зачита.
След завършване на професионалната подготовка специалистът придобива знания и умения за : разчитане на технологични схеми, чертежи и скици., ПИП СМР за покривни работи и допустими отклонения, спазване на основните технологични правила и последователност при изпълнение на дървени покривни конструкции, основните типове скатни покривни конструкции, монтиране и демонтиране на покривни конструкции и скеле, монтиране и демонтиране на строително скеле; основните инструменти и приспособления- задължителен нормокомплект, основните материали - видове тухли и блокове за зидарии, камък, разтвори, техни параметри и характеристики, правилата по измерване, пресмятане и приемане на покривни работи, саниране или припокриване на стари покриви, подготвяне и обезопасяване на работни скелета; използване на лични предпазни средства и прилагане основните правила за безопасна работа.