0700 10 908
MaestroLogo

Професия „Електромонтьор"

Професия:

Електромонтьор

код  522020

Специалност:

Електрически инсталации

код 5220210

Професионалното направление:

Електротехника и енергетика

код 522

Oбщ брой часове:

660 часа

 

Форми на обучение:

Дневна с откъсване от производството

Изискване за прием:

завършен Хти клас

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда с откъсване от производството в квалификационен курс на модулен принцип.

Модулите са:

Обща професионална подготовка - 144 часа

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Компютърно обучение
 • Основи на пазарната икономика
 • Общи правила на трудово-правното законодателство
 • Езиково обучение - английски език
 • Бизнес-комуникации


Отраслова професионална подготовка - 249 часа

 • Електроконструктивно чертане
 • Инструменти и материали
 • Схеми на ел. инсталации
 • Електромонтажни дейности
 • Организация на работното място
 • Монтаж и демонтаж на ел. машини
 • Производство, разпределение и управление на електрическата енергия

Специфична професионална подготовка - 267 часа

 • Обща електротехника и ел. измерване
 • Инсталационно дело

Курсът завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация.

След завършване на професионалната подготовка специалистът трябва да има задълбочени познания и да ги прилага по отношение на: правилата за елекротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др; начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия; да извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла, да извършва дейности за полагане, присъединяване към захранване, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални електрически инсталации в сгради.