0700 10 908
MaestroLogo

Центъра за професионално обучение „Маестро" работи съгласно Закона за професионалното образование и обучение на Република България и Единния държавен класификатор на професиите, съгласно лиценза на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Лицензия N 200712416.
Издаваните документи са национални и с европейска валидност. Могат да послужат   при кандидатстване за работа, като показват придобитите квалификации, професионални знания и умения.
Центърът осигурява компетентно професионално обучение по седемнадесет професии в следните области на образование:

Икономика
 • Професия „Оператор на компютър" -  Специалност" Текстообработване"
 • Професия „Офис - секретар" - Специалност „Административно обслужване" 
 • Професия „Счетоводител" - Специалност "Счетоводна отчетност"
 • Професия „Маркетолог" - Специалност "Маркетинг" 
 • Професия „Икономист-мениджър" - Специалност" Икономика и мениджмънт" 
 • Професия „Офис-мениджър" - Специалност" Бизнес-администрация

Компютърни и информационни технологии 

 • Професия "Компютърен аниматор" - Специалност" Компютърна анимация"
 • Професия "Компютърен график" - Спициалност " Компютърна графика"
 • Професия "Графичен дизайнер" - Специалност" Графичен дизайнер"
Туризъм
 • Професия "Екскурзовод" - Специалност" Екскурзоводство"
 • Професия "Аниматор в туризма" - Специалност "Туристическа анимация"
Строителство
 • Професия „Строител-монтажник" - Специалност "Сухо строителство"
 • Професия„Строител-монтажник"  - Специалност "Метални конструкции"
 • Професия„Строител-монтажник" - Специалност "Стоманенобетонни конструкции"
 • Професия „Строител-монтажник"- Специалност "Изолации в строителството"
 • Професия „Строител" Специалност "Кофражи" 
 • Професия „ Строител"Специалност "Армировки и бетон"
 • Професия „Строител"Специалност "Зидария"
 • Професия „Строител" - Специалност "Вътрешни облицовки и настилки" 
 • Професия  „Строител" -  Специалност "Външни облицовки и настилки"
 • Професия „Строител" - Специалност "Изолации в строителството"
 • Професия „Строител" - Специалност "Бояджийски работи"
 • Професия „Строител" - Специалност "Помощник в строителството "
 • Професия „Строител" - Специалност "Строително тенекеджийство"
 • Професия „Строител" - Специалност "Покриви" 
 • Професия 

  Професия „Електромонтьор"- Специалност" Електрически инсталации" 
 • Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"-Специалност"Вътрешни  В и К мрежи"
 • Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"-Специалност"Външни Ви К мрежи"
 • Професия„Заварчик"- Специалност"Заваряване" 

Приемът се осъществява по документи, съгласно Правилника на Центъра, след записване, но не по-късно от 5 дни преди започването на курса.
Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение се отнасят за минимална възраст, здравословно състояние, входящо образователно равнище и входящо квалификационно равнище. 

Учебни планове и програми 

Учебните програми са  разработени  на модулен принцип въз основа на съществуващите такива в системата на професионалното образование и  утвърдени от министъра на образованието и науката. Те осигуряват изпълнение на образователните изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Организация на учебния процес 
Професионалните курсове се организират:
при наличие на определения брой кандидати за формиране на група 
при заявка от възложител /работодател, бюро на труда, правителствена или неправителствена организация/при изпълнение на дейности по български или международни програми и проекти.

Учебни такси 
Учебните курсове могат да се  финансират лично от курсистите, от техните работодатели или от Бюрата по труда. 
Учебната такса за всеки отделен курс се  определя   индивидуално, в зависимост от курса, времето на продължителност и степента на обучение.
Плащането се извършва съгласно подписания договор - на една или повече вноски.

Изпити  и  Документи 
Изпитите са след завършване на един модул  от учебните програми за професионално обучение.След успешно положени такива се получава Удостоверение за професионално обучение.
Полагане на държавни изпити по теория и практика на професията - след завършване на пълният курс на обучението (всички модули).
Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба №4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета със:
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.
При провеждане на обучението са  спазени  изискванията за хармонизиране на професионалното българско обучение с европейското чл.38(5) ЗПОО, с цел признаването на получените дипломи  и квалификациите в Европейския пазар на труда.
Курсовете се организират целогодишно  и се обявяват на сайта на Центъра: www.maestrоbg.com