0700 10 908
MaestroLogo

Туризъм

Професия:

Екскурзовод

код 812030

Специалност:

Екскурзоводство

код 8120301

Професионалното направление:

Пътувания, туризъм и свободно време

код 812

Oбщ брой часове:

996 часа

 

Форми на обучение:

дневна / вечерна / задочна / самостоятелна /дистанционна / съботно - неделна

Изискване за прием:

завършено средно образование

Минимална възраст:

16 години

Обучението се провежда в квалификационен курс за придобиване на ІІ-ра степен професионална квалификация. Учебната програма е на модулен принцип и включва модулите:

Обща професионална подготовка - 150 часа

 • Здравословни и бе­з­о­пас­ни условия на труд, и опазване на окол­­на­та среда
 • Трудово-правни и икономически знания.
 • Организация на трудовия процес
 • Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 • Делово общуване, организация на работното време и работното място
 • Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет - ресурси
 • Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

Отраслова професионална подготовка - 90 часа

 • Въведение в туристическата индустрия
 • Ползване на приложни програмни продукти в туристическия бизнес
 • Счетоводство и отчетност в туризма

Специфична професионална подготовка - 396 часа

 • Роля и функции на екскурзоводската дейност
 • Технология на екскурзоводската дейност
 • Практически аспекти на екскурзоводската дейност: исторически и георгафски особености на страната
 • Практически аспекти на екскурзоводската дейност. Исторически и георгафски особености на град София и региона

Производствената практика е изцяло съобразена и се провежда за утвърждаване на придобитите теоретични знания.
Обучението завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика , които се провеждат по национални изпитни програми.
След завършване на професионалната подготовка специалистът ще притежава и прилага познанията си по: основните принципи в технологията на екскурзоводското обслужване - посрещане, организи­ра­не и информиране на гостите, в страната и в региона ; да спазва своите функциите при обслужване на туристите ; да съблюдава общите принципи на трудовото законода­тел­ство; общи правила за работа с компютър и информационните системи в туризма; да осъществява професионален контакт на чужд език и да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език.; да установява и поддържа делови отношения и при необходимост да взима бързи решения.

Курсът завършва с полагане на теоретичен и практически изпит.
Успешно завършилите получават Удостоверение за професионално обучение от  ЦПО" Маестро" и Удостоверение за завършен курс образец на МОН.
Издаваните документи са с национална и европейска валидност. Могат да послужат   при кандидатстване за работа, като показват придобитите квалификации, професионални знания и умения.